BBQ고기에 절인데 사용되는 소스

Dh Foods의 바베큐 소스는 절인뿐만 아니라 직접 찍을 수 있습니다. 고추, 후추의 살짝 매운 맛, 토마토의 새콤 달콤한 매운 맛과 함께 BBQ의 향기로운 연기 특성은 구운 음식의 맛을 구성합니다.

Dh Foods의 바베큐 소스는 절인뿐만 아니라 직접 찍을 수 있습니다. 고추, 후추의 살짝 매운 맛, 토마토의 새콤 달콤한 매운 맛과 함께 BBQ의 향기로운 연기 특성은 구운 음식의 맛을 구성합니다.

특히, 절대 "합성 색소 제로, 인공 방부제 제로"기준은 제품을 항상 소비자에게 안전하고 우수한 품질로 선택하는 데에 도움이됩니다.

사용법:

  • 구운 요리, 그릴 고기, 튀긴 고기와 직접 찍을 수 있습니다.
  • 고기를 볶기/튀기/굽도록 고기에 절입니다.

내용량: 200g

포장 규격:

  • 용기는 순수PET 플라스틱으로 만들어져 사용자의 건강과 안전을 보장합니다.
  • 제품을 담는 용기는 뚜껑 아래 5 층 밀봉 필름으로 밀봉되어 있으며 외부 수축 필름은 절대 제품 품질을 보장하도록 합니다
Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật thông tin
dathongbao
Công ty Cổ phần Dh Foods giấy phép kinh doanh : 0312015058 cấp ngày 19/10/2012 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện : Nguyễn Trung Dũng